Referat 2016

Svendborg Buejægere

Referat fra generalforsamlingen 6. marts 2016

Formanden bød velkommen

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Erik Larsen blev valgt

 

Punkt 2: Formandens beretning

Der var pr nytår 87 medlemmer plus 2 æresmedlemmer, en tilbagegang på 1.

Der har deltaget 22 aspiranter på vore obligatoriske kurser.

Sædvanen tro har der været afholdt præmieskydninger, og sæsonen sluttede med mesterskabsskydning, som blev vundet af Jørgen Tingkær. En præmieskydning var sammen med Jægerforbundet og gjaldt udtagelse til DJ`s forbundsmesterskaber. Endvidere har der været 2 trimkurser samt en arbejdsdag. Fællestræningen om tirsdagen har ikke været særligt velbesøgt, men har for dem, der deltaget, været meget hyggelige. Mange medlemmer kommer på andre tider for at træne. Dyrene bliver meget brugt, kunne vi konstatere, da vi havde reparationsdag. Det viser, at det har et formål, at banen altid står til fri afbenyttelse.

Mht. jagter har disse været afholdt på Hjortholm (2 rådyr), Boltinggård (12 fasaner), 2 stk på Trente Mølle (1 rådyr) samt en del på Glorup. Endvidere afholdt vi en aspirantjagt for årets kursister på Glorup, og resultatet blev en hare. Jagtprogrammet for kommende sæson vil blive offentliggjort omkring 1. august, dog vil tilbud om bukkejagter hos Glorup Buejagt komme en gang i april. Jagten på Skjoldemose blev desværre aflyst på grund af misforståelser. En del medlemmer har nedlagt deres første råvildt og har måtte igennem den dertil hørende ceremoni. Tillykke til dem. Mere om dem på hjemmesiden.

Som det ses på væggen har vi fået installeret en varmepumpe; den forventes at være billigere i brug end el-radiatorerne. Det er godt at kunne holde huset frostfrit. Desværre har vi fået meddelelse fra Glenn, at de overvejer at sælge matriklen. Det betyder, vi skal finde et andet sted til vores skydebane. Der er dog ikke noget deadline på det, men under alle omstændigheder udløber vores aftale i 2018. Er der nogen, der har et godt sted i tankerne, så meld endelig ud. Det skal gerne være et sted nord for Svendborg.

Udstillingsaktiviteten har ikke været så stor i året. Vi har været på dyrskuet sammen med DJ, dog på egen regning. Karsten og jeg har været hos Otterup Jagtforening og fortælle om buer og buejagt samt Karstens forunderlige tur til New Zealand. Dette har medført, at deres bestyrelse kikker forbi anlægget nu til april. Det skal gerne medføre, at de starter en bueafdeling i deres forening. Endvidere er der noget i gang i Ejby/Harndrup Jagtforening. Der er behov for flere træningsmulighed for buejægere på Fyn. Vi har deltaget i familiedag hos Strandager Jagtforening samt besøgt jagttegnsaspiranterne i Gudbjerg Jagtforening.

I år skal vi til den store udstilling i OCC 1. – 3. april. Dyrskuet hænger i en tynd tråd, fordi DJ har valgt ikke at deltage. Det betyder vi skal købe en stand, og det plejer vi ikke at betale for, så vi holder nok en friweekend i stedet. Der er gang i planlægningen af Livsstilsmessen på Valdemar Slot i Pinsen. Hvis betingelserne er brugbare, deltager vi på messen. Endvidere er der aftale med et par jagtforeninger om at komme og fortælle om buejagt.

Som det er nogen bekendt, har vi startet en Facebook-gruppe. Det er en lukket gruppe for medlemmer. Det er ikke meningen den skal overtage nyhedsbreve o lign, men et forum, hvor folk f.eks. hurtigt kan aftale at mødes på banen mv.

Buejagt på de fem store er nu endeligt nået vildtforvaltningsrådet. Det er på dagsordenen senere i denne måned. Jeg kan ikke oplyse så meget om det, fordi sådanne politiske emner ikke altid har godt af at blive diskuteret i offentligheden. Jeg vil dog gerne give udtryk for optimisme, men forvent ikke det bliver vedtaget til den kommende sæson – ting tager tid.

Som bekendt udtrådte jeg af Danske Buejægeres bestyrelse i april pga., at der efterhånden var for mange dage besat med buearbejde i kalenderen. Jeg var på det tidspunkt også buekoordinator i DJ`s kreds 5.

Der er sket en del forandringer i Landsforeningen. Generalforsamlingen er flyttet fra Egebjerg til Ribe. Det er besluttet at ”Buejægeren” slutter med at udkomme. Der udkom her for nyligt et sidste eksemplar, der var dog ikke læst faktuel korrektur på det, så når der står jeg er næstformand, er det ikke rigtigt.

Der er også kommet ny hjemmeside. Den gamle blev pludseligt lukket ned midt i december, meget uheldigt 3 uger før sidste tilmelding for nye aspiranter, der ønskede at komme op til forårsprøven i år. Der har nok været nogle, der ikke har kunnet finde oplysninger om, hvor og hvornår de skulle tilmeldes – meget uheldigt. Den gamle var mere oplysende, hvad angår ansigtet udadtil, interne oplysninger, foreningens historie og ikke mindst foreningen protokol, så medlemmerne kunne se, hvad bestyrelsen vedtog. Alle disse oplysninger bliver en mangelvare, hvis ikke der ændres på det nuværende setup.

Jeg er blevet opfordret til at stå for at koordinere undervisningen – herunder kontakten til Naturstyrelsen vedr. dette område. Der skal derfor holdes et møde mellem weebmasteren, et bestyrelsesmedlem og jeg, hvor vi gerne skal gøre siden lettere overskuelig og informativ.

En ting, jeg skal have fat i, er at få startet et prøvested på Fyn. Har prøvet det tidligere uden held, men nu er vi så mange fra Fyn, der skal til prøve. Alene vores forårskurser har haft deltagelse af 30 aspiranter, dertil begynder de store årgange af folk, der skal til fornyelsesprøve. Det skal også forsøges at få fornyelsesprøverne flyttet væk fra Naturstyrelsen. De kommende år vil der være 200 – 300 der skal til fornyelsesprøve. Når man tænker hvad det totalt koster, når så mange skal indbetale 540 kroner samt miste en dagløn, så er det tiden at ændre systemet. Kan de flyttes enten til FADB eller DJ, vil det være muligt at afholde prøverne på ikke-arbejdsdage og helt sikkert til et lavere gebyr.

Samarbejdet med DJ her på Fyn er ikke optimalt, derfor opsagde jeg jobbet som kredsens buekoordinator. Det viste sig, at der ikke var nogen økonomi til promovering af buejagten, så økonomien dækkede kun kørsel og møder, alt andet var for egen eller andres regning. Vi havde dog plads sammen med DJ på dyrskuet, men også her for egen regning.

Lige nu arbejdes der på at lave en fællesstand på Livsstilsmessen på Valdemar Slot i pinsen. Begge parter er dog trods alt jægere. Det er en tredages messe, der plejer at være godt besøgt.

Til slut vil jeg bringe forsamlingen en hilsen fra Søren Rasch, der udtræder af bestyrelsen midt i sin periode. Søren har fået job i Hinnerup og mener derfor, han har svært ved at fylde sin plads ud. Han fortsætter som medlem, og har lovet at besøge os hen ad vejen.

Således har jeg opfattet året der gik.

Steffen

 

Punkt 3: Regnskab v/kassereren

Karsten gennemgik regnskabet hvor resultatet viste en underskud på kr. 6452. Underskuddet skyldtes en elregning, der dækkede 2 år samt indkøb af en varmepumpe.

Regnskabet vedtaget

 

Punkt 4: Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

Punkt 5: Valg til bestyrelse

Karsten Jensen og Verner D Jensen blev genvalgt og Henrik H Hansen blev valgt for 1 år

Dan Hansen blev valgt som suppleant

 

Punkt 6: Valg af revisor

Søren Haastrup blev genvalgt

 

Punkt 7: eventuelt

Her blev vendt forskellige ting, bl.a. en undren over, at vi ikke allerede har ret til at beskyde de fem store. Endvidere en snak om, hvor vi fremover skal ”slå rødder”. Der var lidt forskellige ideer, men intet konkret. Medlemmerne blev bedt om at lægge hovederne i blød for at finde et egnet sted, gerne lidt afsides, kuperet og med mulighed for tag over hovedet.

 

Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden.

 

Referent: Steffen