Årsberetning marts 2023 – Svendborg Buejægere 2022

 

Kære medlemmer af Svendborg Buejægere

Vi har nu været organiseret under DJ i et år. Det er bestyrelsens opfattelse at der er faldet ro på med mange ting og vi glæder os over alt den aktivitet vi har i foreningen.

Niels, Dan og Jens har ført an ved fællestræning om tirsdagen igennem hele året. Både om tirsdagen og andre dage har banen i Rødme været godt besøgt af både nye og gamle. Sørg for at møde op, så alle er velskydende i jagtsæsonen.

Vi har indkøbt mere værktøj og trimningsmaterialer til hytten i Rødme og har dermed bedre mulighed for at få sat buerne op og trimmet ordentligt ind. Det glæder mig at bueopsætning, trimning og hjælp til skydeteknik er kommet så godt op og køre i klubben. Det er en god foreningskultur og godt for at opretholde de gode skydefærdigheder blandt de fynske buejægere.

Lokale kurser

Vi har afholdt et instruktørmøde i februar. Her har vi tilrettelagt en række kurser.

Her i foråret er det ”Bliv helt klar til bueprøven” og ”byg den perfekte pil”. Når de er gennemført og evalueret, åbner vi for to kurser i efteråret – ”Bueskud til stort hjortevildt” og ”Bliv succesfuld på buejagt”. Indhold og tilmelding via hjemmeside eller i Facebookgrupperne ”Svendborg Buejægere”/”Buejagt på Fyn”.

Ved hytten er der også sket en del. “Tømrerne” har ordnet gavlen på skuret og Jens har lavet malerarbejdet færdigt. Så er der kommet skovlokum af høj kvalitet. Det giver nogle gode muligheder for at holde arrangementer hvor et toilet er et must.

For nyligt har Søren Blomster være og skiftet kablet mellem Glen og hytten. Det bliver gravet ned næste gang vi arbejder i Rødme.

Der har været afholdt forskellige skydninger i løbet af året og traditionen tro er 3D-dyrene kommet godt i stal og er blevet repareret af dyrelægeholdet. I skrivende stund har det dårlige vejr imidlertid forsinket opsætning af 3D-banen lidt. Mon ikke den er kommet op dags dato. Husk der er mulighed for 2D skydning, trimning og indskydning af jagtspidser mm. hele året.

Formidling af buejagt

Både Tarup-Davinde Dag og Jagt og Outdoor messen var godt arrangeret og arbejdet har givet pote ift. at inspirerer kommende buejægere og formidling af buejagten generelt. Her har Steffen været den store drivkraft.

Bliv Naturligvis (DJ) har sponsoreret en stak recurvebuer. De bliver jævnligt brug til formidling.

Vi stiller igen op til Gamefair på Brahetrolleborg i august. Her har vi mulighed for at få kontakt til her og fru Danmark og jægere der har lyst til at prøve kræfter med buejagt.

De Obligatoriske buejagtkurser her hos os i Svendborg Buejægere er blevet afholdt helt planmæssigt i SB22. Der har været rigtig god tilslutning og vi har fået rigtig fine tilbagemeldinger fra kursisterne.

I alt har der være ca. 80 aspiranter igennem kurserne på Fyn siden sidste generalforsamling. Der har været godt med fynboer, men også med aspiranter fra alle andre dele af landet. Dejligt med tilgang af nye buejægere.

EventIT

For at efterleve GDPR-reglerne og give Frederik (kassere) en lettere håndtering af regnskabet har vi lavet en ny måde at tilmelde sig kurser og aktiviteter. Vi bruger eventIT/svendborgbuejægere. Det køre rigtig godt. Der er naturligvis lidt tilvænning hver gang der kommer noget nyt. Det kan tilgås både via hjemmesiden og i facebookopslag.

Link til aktiviteter og tilmelding: https://event.it/svendborgbuejaegere/

Foreningsjagter

Der har været afholdt en række jagter i løbet af efteråret. Det at være på jagt sammen har en helt særlig betydning for fællesskabet om buejagten.

Karsten har arrangeret og er forsat tovholder på de traditionelle foreningsjagter. Her er tyndet lidt ud i udbuddet. Primært fordi Glorup er smuttet. Der arbejdes løbende på at finde nye spændende tilbud.

Niels V og Martin Bayer har de seneste år været rigtig gode til at arrangere buejagter og været gode til at inviterer nye buejægere med på jagt. De har tilbudt sig til at lave jagter mere målrettet medlemmerne i SB22. Et sådan ekstra udvalg har bestyrelsen naturligvis takket pænt ja tak til. I første omgang har de arrangeret en weekendjagt på Lolland. Den er allerede overbooket – tommel op – mere af det.

Årshjul

Bestyrelsen har udviklet et årshjul over aktiviteter i Svendborg Buejægere 2022. Hensigten er at give medlemmerne et overblik over hvad der sker og dermed give mulighed for at få det i egen kalender i god tid. Årshjulet er på hjemmesiden og i Facebookgruppen. Herudover er det et redskab for bestyrelsen når vi planlægger. Så har vi et udgangspunkt når en ny sæson planlægges. Minusset er at noget kan blive lavet om i løbet af året og dermed skal opdateres flere steder.

Buejagt Kreds 5. – orientering

Endnu engang har vi haft mulighed for at sende foreningsaktive buejægere på jagtbueinstruktøruddannelse fra kreds 5.

I år har det været Dan, Jens, Jean og Verner der har været på weekendkursus ved DJ.

Jean er aktiv i både SB22 og Ulbølle. Verner (tidligere bestyrelsesmedlem i SB – forsat aktivt medlem) har startet en bueafdeling i Trøstrup/Korup jagtforening. Der sættes stor pris på at tilbud for fynske buejægere udbygges. Der er nu 6 uddannede jagtbueinstruktører på Fyn. En ny overbygning til Jagtbueinstruktøruddannelsen bliver udbudt til efteråret af DJ.

Kredsmesterskab i jagtbueskydning kreds 5 blev afhold i juni. Vi havde en super god dag. 14 skytter blev udfordret af en barskt sat bane (sat af Jens). Antallet af skytter var ca. det vi havde forventet, men vi håber at kunne udbrede det lidt mere i år. Her har vi planer om at afholde det på 3D-banen i Frørup – Så kommer vi lidt ud og måske kan vi lokke nogle nye til.

Arbejdet i Buepolitisk udvalg – orientering

Forbundsmesterskabet/årsmødet tilbage i august var rigtig godt besøgt af Svendborg Buejægere. Det håber vi at gentage. Glade skytter har fortalt om spændende skydning, sjov og fællesskab med tosser bidt af buejagten. Det må være grundstenen for en tradition. Afholdes i år på Sjælland (kreds 7) i sidste weekend i august.

Der har været afholdt en række buejægernetværksmøde. Det er meget frugtbart at den politiske retning og indhold bliver formet af en bred række af input fra en stor skare af buekoordinatorer, jagtbueinstruktører og andre tillidsfolk fra det ganske land.

På jægerforbundet.dk er der lavet ny skydebaneoversigt. Det er et interaktivt kort hvor man kan sorterer efter buebaner i DK.

Jagtbueinstruktør-uddannelse 2 bliver skudt i gang i efteråret. Her blandt andet med fokus på bueskud til stort hjortevildt.

Som alle nok har holdt sig orienteret om, går arbejdet med buejagt på det store hjortevildt rigtig godt. Vildtforvaltningsrådet har enstemmigt indstillet en godkendelse af permanent buejagt på det store hjortevildt.

Mst er i gang med at udarbejde den tilhørende bekendtgørelse og hvordan data skal indrapporteres i de kommende 5 år.

I den forbindelse ligger det BPU meget på sinde at lave uddannelsesmateriale og kunne udbyde uddannelse i skud til stort hjortevildt for alle buejægere.

Strukturen omkring uddannelse af nye buejægere er ligeledes under modernisering. Hertil er der nedsat en arbejdsgruppe.

Steffen

Til slut vil Svendborg Buejægere gerne markere at Steffen træder ud af bestyrelsen. Det er planlagt over længere tid og derfor ikke så dramatisk. Men – han har jo været en kæmpe drivkraft og holdt sammen på en masse i foreningen.

Han har været særdeles politisk aktiv i FADB-regi og i DJ´s buejægerafdeling.

En lille, men vigtig note i den forbindelse er et møde der blev holdt ved Steffens køkkenbord tilbage i 2014. Her sad en gruppe mennesker fra de forskellige NGOér og lagde slagges gang. Hvordan skal vi gribe det an – hvordan skal strategien lægges for at få lovgivningen ændret således buejagt på stort hjortevildt bliver tilladt? Tak for det siger vi alle.

Steffen har brændt for at formidle buejagten – dels for at inspirerer nye buejægere og hjælpe dem i gang med vores fælles passion (Jeg er en af dem han skylder en undskyldning – han glemte at sige hvor vanedannende det er), men også til den brede befolkning generelt. Han er blandt dem som har gjort en stor forskel for at buejagtens renommé er så godt som det er i offentligheden.

Selvom han træder ud af bestyrelsen, er han stadigvæk i fuld gang. Netop formidlingen er han forsat tovholder på – det glæder os alle.

Jeg har sikkert glemt en del. Der er gang i masser af aktiviteter.

Buejægerhilsen 

Morten 

Formand for Svendborg Buejægere 2022