Uddrag af bekendtgørelse om jagttegn 23/2 2015

Kapitel 5

Buejagtprøven

§ 33. Buejagt må kun udøves af personer, der har bestået buejagtprøve i Danmark efter reglerne i dette kapitel. Ret til buejagt påtegnes jagttegnet.

Stk. 2. Personer, der er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som kan dokumentere at have tilladelse fra den relevante nationale myndighed til at udøve jagt med bue i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, kan ved udstedelse af dansk jagttegn, jf. § 2, på begæring få påtegning på jagttegnet om tilladelse til jagt med bue.

Stk. 3. Bevis for bestået buejagtprøve er i den resterende del af det jagtår, hvor prøven er bestået, sidestillet med den påtegning, der er nævnt i stk. 1, såfremt det medbringes sammen med jagttegnet i forbindelse med udøvelse af buejagt. For personer, der består buejagtprøven i første prøveperiode inden 1. april det pågældende år, gælder bevis for bestået buejagtprøve tilsvarende i det efterfølgende jagtår.

Buejagtprøvens afholdelse og indhold

§ 34. Buejagtprøveordningen administreres af Naturstyrelsen.

Stk. 2. Prøven aflægges for en prøvesagkyndig, der er beskikket af Naturstyrelsen.

Stk. 3. Buejagtprøverne afholdes hvert år i perioden fra 15. marts til 15. april (første prøveperiode) og 15. august til 15. september (anden prøveperiode).

§ 35. Buejagtprøven kan kun aflægges af personer, der har gyldigt dansk jagttegn, og har bestået haglskydeprøven, jf. kapitel 2, eller har opnået ret til jagt med haglgevær i henhold til tidligere gældende regler. Desuden skal aspiranten have gennemført et buejagtkursus, der er afholdt af en af Naturstyrelsen godkendt buejagtkursuslærer, jf. stk. 2. Gennemførelsen af et obligatorisk buejagtkursus giver adgang til at aflægge buejagtprøve i to på hinanden følgende prøveperioder efter indberetning fra buejagtkursuslæreren.

Stk. 2. Naturstyrelsen godkender det nødvendige antal personer (buejagtkursuslærere) til at afholde de kurser, der er nævnt i stk. 1.

§ 36. Tilmelding til buejagtprøven forudsætter, at buejagtprøveaspiranten er tilmeldt det i § 35, stk. 1, 2. pkt., nævnte buejagtkursus, og at der er sket indberetning til Naturstyrelsen fra en af de i § 35, stk. 2, nævnte buejagtkursuslærere om aspirantens personnummer, samt hvilken buetype prøven skal aflægges med. Indberetning skal ske elektronisk via jagttegn.dk, i perioden 1. december – 9. januar (vedrørende første prøveperiode) eller 30. april til 9. juni (vedrørende anden prøveperiode). Buejagtkursuslærerens indberetning fremgår af »Mit jagttegn«, hvoraf det også fremgår, når buejagtkursuslæreren har godkendt aspirantens gennemførelse af buejagtkurset.

Stk. 2. Tilmelding til buejagtprøven skal ske ved betaling af et gebyr til Naturstyrelsen på 540 kr. Betaling skal foretages senest den 15. februar (vedrørende første prøveperiode) eller den 15. juli (vedrørende anden prøveperiode). Betaling skal ske med betalingskort på »Mit jagttegn« eller ved anvendelse af en OCR-linje, som fremgår af »Mit jagttegn«. I forbindelse med tilmeldingen skal det angives, hvilken buetype (langbue, compoundbue eller recurvebue) prøven ønskes aflagt med. Gebyret gælder for en skriftlig prøve samt op til 2 skydninger under den praktiske prøve den samme dag.

Stk. 3. De tilmeldte aspiranter kan via »Mit jagttegn« senest den 22. februar (første prøveperiode) og 22. juli (anden prøveperiode) vælge tid og sted for aflæggelse af buejagtprøve. Har en tilmeldt aspirant ikke valgt tid og sted inden den anførte dato, udpeger Naturstyrelsen med mindst 14 dages varsel et nærmere angivet sted og tidspunkt for buejagtprøven. Det påhviler aspiranten at gøre sig bekendt hermed på »Mit jagttegn«.

Stk. 4. Aspiranter, der er forhindret i at møde, skal melde afbud til prøven på »Mit jagttegn« senest kl. 12 dagen før prøvens afholdelse. Sker afmelding ikke rettidigt, er retten til at aflægge prøve i den pågældende prøveperiode bortfaldet. Ved tilmelding til jagtprøve i en senere prøveperiode, skal der betales nyt gebyr.

Stk. 5. Aspiranter, der rettidigt melder afbud, kan på »Mit jagttegn« vælge tid og sted for aflæggelse af buejagtprøve. Er aspiranten på ny forhindret, har vedkommende ikke ret til at få et nyt prøvetidspunkt, medmindre hindringen dokumenteres og findes væsentlig. Hvis hindringen skyldes sygdom, betragtes kun lægeerklæring som tilstrækkelig dokumentation. Hvis hindringen ikke dokumenteres og findes væsentlig, gælder reglerne i stk. 4, 2. og 3. pkt. tilsvarende.

§ 37. Inden prøven aflægges, skal den enkelte aspirant forevise fotolegitimation med sit personnummer for den prøvesagkyndige. Desuden skal aspiranten forevise gyldigt dansk jagttegn.

§ 38. Buejagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. For at bestå prøven kræves, at aspiranten har bestået såvel den skriftlige som den praktiske prøve. Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve aflægges.

§ 39. Aspiranterne aflægger buejagtprøven i hold.

Stk. 2. Den skriftlige prøve aflægges holdvis. Den praktiske prøve aflægger aspiranterne enkeltvis.

Stk. 3. Aspiranten medbringer den bue og de pile, som prøven ønskes aflagt med.

Stk. 4. Ved buejagtprøven skal der anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der ifølge bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v., gælder for jagt på råvildt, eller træningsindsats som svarer hertil.

Stk. 5. Ved buejagtprøven må ikke anvendes hjælpemidler til afstandsbedømmelse.

Den skriftlige prøve

§ 40. Ved den skriftlige prøve stilles spørgsmål, der skal belyse aspirantens kendskab til buejagt og de særlige regler, der gælder herfor, herunder

1) de vildtarter, der må jages under buejagt,

2) de jagtetiske principper for udøvelse af buejagt,

3) sikkerhed under udøvelse af buejagt og

4) anden relevant jagtlovgivning.

Stk. 2. Aspiranterne må ikke medbringe hjælpemidler, herunder mobiltelefon, ved prøven.

Stk. 3. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning.

Stk. 4. Prøven består af 20 spørgsmål, som skal besvares på højst 20 minutter. For at bestå prøven må højst 10% af spørgsmålene være besvaret forkert.

Stk. 5. Den prøvesagkyndige meddeler de enkelte aspiranter umiddelbart efter den skriftlige prøves afslutning, om den skriftlige prøve er bestået.

Stk. 6. Såfremt den skriftlige prøve ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af buejagtprøven tidligst ske i den følgende prøveperiode efter rettidig tilmelding, jf. § 36, stk. 2. Dette forudsætter gemmeførelse af det obligatoriske buejagtkursus inden for den i § 35, stk. 1, anførte gyldighedsperiode.

Den praktiske prøve

§ 41. For at bestå den praktiske prøve kræves, at aspiranten udviser en sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering af buen og ved skydning af én pil til hver af 6 vildtfigurer i naturlig størrelse har mindst 5 træffere i et træfområde (hjerte-/lungeregionen), der er indtegnet på figurerne, således at det ikke er synligt for aspiranten.

Stk. 2. Ved en træffer forstås, at pilens skaft som minimum berører den indtegnede ring, der markerer hjerte/lungeregionen.

Stk. 3. Den prøvesagkyndige afgør, hvorvidt kravet i stk. 1 for bestået prøve er opfyldt.

Stk. 4. Den prøvesagkyndige skal indstille afviklingen af den praktiske prøve, hvis det er klart, at aspiranten efter de regler, der er nævnt i stk. 1-3, ikke kan bestå prøven.

Efter buejagtprøvens aflæggelse

§ 42. Umiddelbart efter den praktiske prøves afslutning meddeler den prøvesagkyndige de enkelte aspiranter, om buejagtprøven er bestået.

Stk. 2. Aspiranter, der består den skriftlige, men ikke den praktiske prøve, kan inden for samme prøveperiode tilmelde sig yderligere praktiske prøver mod betaling af det gebyr, der er fastsat i § 36, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 3. Den prøvesagkyndige udsteder et prøvebevis, såfremt aspiranten har aflagt buejagtprøve, og den er bestået.

§ 43. Uanset fristen på to prøveperioder i § 34, stk. 1, kan den, der har bestået buejagtprøven, indenfor 5 år tilmelde sig alene den praktiske prøve med en anden buetype. Reglerne i § 36, stk. 2-5, § 37, § 39 og § 41 finder tilsvarende anvendelse.

Gyldighedsperiode

§ 44. For personer, der har aflagt buejagtprøve i første prøveperiode, giver prøven ret til jagt i 5 jagtår fra 1. april i det år prøven er aflagt. For personer, der har aflagt buejagtprøve i anden prøveperiode, giver prøven ret til jagt i det jagtår prøven er aflagt i og i de følgende 5 jagtår. Naturstyrelsen påtegner jagttegnet, at buejagt er tilladt, herunder med hvilke buetyper.

Stk. 2. Tilladelse til fortsat buejagt efter gyldighedsperiodens udløb forudsætter, at den praktiske del af buejagtprøven, jf. § 41, på ny aflægges og bestås. Naturstyrelsen varsler fornyet tilmelding til bueprøve for den enkelte buejæger senest 3 mdr. inden udløb af den 5-årige gyldighedsperiode.

Stk. 3. Personer, der ikke inden 10 år fra den senest beståede buejagtprøve har bestået en ny praktisk prøve med den pågældende buetype, skal have ny tilladelse til buejagt, jf. § 33, stk. 1. Før fornyet tilladelse kan udstedes, skal der aflægges og bestås en ny buejagtprøve i henhold til dette kapitel.

Stk. 4. Bevis for bestået buejagtprøve er i den resterende del af det jagtår, hvor prøven er bestået, sidestillet med den påtegning, der er nævnt i stk. 1, såfremt det medbringes sammen med jagttegnet i forbindelse med udøvelse af buejagt.