Uddrag af bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv.

Se hele bekendtgørelsen på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144412

 

Kapitel 3

Jagt med bue og pil

§ 4. Den, der har bestået buejagtprøven eller tilsvarende prøve, jf. § 19 i bekendtgørelse om jagttegn, har ret til at anvende den buetype, der er aflagt prøve med.

Stk. 2. Alle jagtbare arter af pattedyr og fugle, bortset fra kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin må jages med bue.

Stk. 3. Under buejagt må der kun anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der er angivet i § 5.

Stk. 4. Gyldigt jagttegn med påtegning »buejagt tilladt« skal medbringes under buejagt tillige med fotolegitimation.

Stk. 5. Bevis for bestået buejagtprøve er i den resterende del af det jagtår, hvor prøven er bestået, sidestillet med den påtegning, der er nævnt i stk. 3, såfremt det medbringes sammen med jagttegnet i forbindelse med udøvelse af buejagt.

§ 5. Krav til buen og pilen:

1) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 25 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med mekanisk spids være mindst 70 Joule.

2) Ved jagt på andre vildtarter skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 20 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med blunt være mindst 70 Joule.

3) En evt. stabilisator må højst være 35 cm.

4) Pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end én pil ad gangen, må ikke anvendes.

5) Anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes.

6) Ved jagt på flyvende vildt med skarp od skal der anvendes flu-flu pile.

Stk. 2. Krav til jagtodden (pilespidsen)

1) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.

2) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås må der ikke anvendes blunt.

3) Ved jagt på andre vildtarter end råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 2-bladet og have en skærende diameter på mindst 20 mm eller en blunt med mindst 16 mm på anslagsfladen.

4) Jagtodden skal være fremstillet af stål og må ikke være forsynet med modhager.

5) Jagtodden må ikke være forsynet med eksplosiver eller gift.

Kapitel 4

Dispensation, straf og ikrafttræden

§ 6. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 1, stk. 5, § 2, stk. 2, § 3, stk. 1 og § 5. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 2, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1, stk. 3-6, § 2, stk. 3 og 4, § 3, stk. 2, eller § 4, stk. 1, 4 og 5.

2) til jagt eller regulering anvender andre skydevåben eller anden ammunition end tilladt efter § 1, stk. 1, § 2, stk. 1-2, og § 3, stk. 1,

3) til buejagt anvender anden type af bue eller pil end tilladt efter § 4, stk. 3, eller

4) udøver buejagt på andre vildtarter end tilladt efter § 4, stk. 2

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 19. december 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1010 af 9. august 2007 om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v., ophæves.