Kommissorium for Bueudvalget

 

Udvalgets sammensætning:

1 formand (udpeges af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra koordinatorer)

8 bue-koordinatorer fra kredsene – en fra hver kreds (Der kan ikke anvendes suppleanter)?

1 repræsentant fra Hovedbestyrelsen (ad hoc)

1 repræsentant for Danske Buejægere (ad hoc)

 

DJ’s administration forestår sekretariatsfunktionen, og udarbejder i dialog med udvalgets formand dagsordener, referater, afvikler møder og varetager administrative opgaver iht. kommissoriet.

 

Reference:

Udvalget refererer til Hovedbestyrelsen via bisidderen fra Hovedbestyrelsen, samt til Danske Buejægeres bestyrelse via deres repræsentant.

 

Formål:

Bueudvalget skal i samarbejde med Danske Buejægere udbrede kendskabet til buejagt i offentligheden, samt udbygge træningsmulighederne for buejægerne.

 

Opgaver:

Bue udvalget skal i samarbejde med Danske Buejægere

–        gennem koordinatorerne i kredsene støtte og hjælpe lokalforeningerne med aktiviteterne indenfor buejagt

–        arbejde for, at så mange som muligt kommer på skydebanerne, for at træne og dygtiggøre sig

–        agitere for at der i kredsene laves aktiviteter for nye buejægere

–        sikre at der i kredsene afholdes udtagelsesskydning i jagtfeltskydning med bue, og fastsætte retningslinier herfor

–        afholde mesterskab i jagtfeltskydning med bue, og være opmærksom på muligheder for at buejægere kan deltage i internationale mesterskaber, samt muligheder for afholdelse af mesterskaber af international karakter.

–        være samarbejdspartner i forbindelse med kursusudvikling for buejagt, og generelt arbejde for at sikre veluddannede instruktører.

–        være naturlig AD-HOC partner vedrørende alle opgaver som involverer buejagt

–        Udarbejde og ajourføre instruks for koordinatorer.

Økonomi:

Udvalgsformanden er budgetansvarlig overfor Hovedbestyrelsen. Udvalgets økonomi fastlægges i forbindelse vedtagelsen af DJ’s samlede budget. Budgettet skal afspejle udgifter til udvalgsmøder og arrangementer.

 

Mødeafholdelse:

Der afholdes min. 2 årlige møder i udvalget.

 

Referater:

Referater offentliggøres på DJ’s medlemsnet senest 14 dage efter udvalgsmødet, og tilstilles samtidig udvalgsmedlemmer, ledergruppen og Hovedbestyrelse.