Bestyrelsesmøde i Svendborg Buejægere 2022
tirsdag, den 28. november 2023 kl. 18.00-21.00, hytten i Rødme

Deltagere: Jens, Frederik, Morten og Niels

Afbud: Richard og Dan

Forslag til dagsorden

  1. Valg af referent 

Morten.

  1. Orientering

Buepolitisk arbejde.

Der bliver forsat arbejdet tæt med buejagt på det store hjortevildt og anden lovgivning.

Der er fuld gang i udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale.

I foråret udbydes Jagtbueinstruktørkursus 1 og Jagtbueinstruktørkursus 2.

Kreds 5: Ny jagtbueafdeling på Fyn – se punkt 5.

Der er blevet trænet rigtig meget på banen i Rødme i år. Vurderingen er, at der er blevet trænet mere i år end de sidste 4 år. Tak for det.

Vi har været repræsenteret til Kreds 5 møder, Formandsmøde og møde i Grønt Råd.

  1. Fastsættelse af dato og forberedelse af Ordinær Generalforsamling forår 2024.

Bookning af Svendborg Skyttecenter den 17. marts kl. 16.

Skyttecenteret bookes af Morten.

Dagsorden og indkaldelse af medlemmer: Morten (dagsorden godkendes af bestyrelse inden den sendes rundt).

På valg er: Morten, Jens og Dan.

Samt: Regnskabs

  1. Obligatoriske buekurser

Fastsættelse af datoer/mandskab for 2024:

  1. februar:

Underviser: Frederik

Hjælpere: Jens, Niels

  1. august:

Underviser: Morten

Hjælpere: Niels, Jens

Ekstra kurser udbydes efter behov.

  1. Samarbejde med Trøstrup-Korup Jagtforening

Der er lavet buebane/jagtbueafdeling i Korup (Verner og co.).

T/K vil gerne tilbyde indendørs træning i vinterhalvåret. Kan vi lave et samarbejde, så vi kan bruge hinandens faciliteter.

Vi er lidt i tvivl om, hvordan det er er hensigtsmæssigt ift. økonomi. Et udspil kunne være halv pris af en normal skydning, men vi hører gerne T/K´s tanker om det. Morten tager kontakt.

Vi vil gerne være med til hjælpe hinanden og er glade for, at der er kommer en buejagtforening mere på Fyn; fælles arrangementer, promovering af hinanden mm.

T/K har inviteret til, at SB22 kommer på besøg til skydning og en grillpølse – Morten aftaler dato med Verner. Forventeligt i januar.

  1. Regnskab/økonomi

Regnskabet er gennemgået. Det er stabilt. Formuen er øget lidt i indeværende år. Regnskabet gennemgås til den ordinære generalforsamling.

Per dags dato er der 91 medlemmer i Svendborg Buejægere 2022.

Der skal eventuelt oprettes en ekstra MobilePay-boks for at lette kassererens arbejde i forbindelse med arrangementer – han har frit spil.

Evt. udgift til nyt regnskabsprogram indkøbes efter behov/lovgivning.

Fastsættelse af kontingent: Det er blevet debatteret om kontingentet skal justeres i forhold til generelle prisstigninger. Punktet bliver behandlet på den ordinære generalforsamling.

Indkøb:

Udskiftning af slidte 3D-dyr. Vi har en hel del nye dyr på Tåsinge. Suppleres efter behov. Vi vil gerne have banen i Rødme i lidt bedre stand.

AV-udstyr – det klare Frederik i år.

Der må gerne købes udstyr til hytte og bane.

Ny gasovn + flasker.

Nye udendørs møbler

  1. Årshjul for 2023

Se separat dokument.

  1. Lukning af Facebookside

Morten fik noget instruktion og forstår nu hvorfor den offentlige gruppe giver mening at bibeholde.😊

  1. Regler for udlån af udstyr fra Rødme

Udstyr fra hytten må ikke lånes med hjem fra Rødme.

Alle medlemmer skal kunne bruge udstyret og skal ikke køre forgæves og opdage at det udstyr de regnede med at bruge, ikke er i hytten. Det forhindrer også instruktørernes arbejde med at hjælpe nye med trimning mm.

Udstyr må bringes med fra Rødme til messer, kurser, uddannelse og andre foreningsaktiviteter. Dette skal altid meddeles i den lukkede facebookgruppe.

  1. Evt.

På arbejdsdag i foråret udbydes de udtjente 3D-dyr billigt til deltagerne på dagen.

Der arbejdes forsat på nyt klubtøj.

Mvh.

Bestyrelsen, Svendborg Buejægere 2022