Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt

 

I medfør af § 23, stk. 4, § 43, stk. 2, § 49, stk. 1, § 52 c, stk. 1, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, fastsættes:

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at iværksætte et tidsbegrænset forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt med henblik på at tilvejebringe et vidensgrundlag til brug for en vurdering af, om buejagt på de nævnte vildtarter skal tillades efter udløbet af forsøgsperioden.

Stk. 2. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v., fraviges for dåvildt, sikavildt og kronvildt i forsøgsperioden.

§ 2. Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2018 til og med den 31. august 2021.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan forlænge forsøgsperioden med op til 1 år.

Stk. 3. Hvis der i løbet af forsøgsperioden opstår forhold, der ikke er tilsigtet med forsøget, herunder dyreetiske forhold, kan miljø- og fødevareministeren foretage ændringer i forsøget eller forsøget kan afsluttes før udløbet af forsøgsperioden.

Jagtens udøvelse

§ 3. Buejagt efter denne bekendtgørelse skal ske under overholdelse af de til enhver tid gældende regler i lov om jagt og vildtforvaltning og regler udstedt i medfør af loven, jf. dog § 1, stk. 2.

§ 4. Buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt må i forsøgsperioden alene foretages af personer, der efter bekendtgørelse om jagttegn har ret til at udøve buejagt.

§ 5. Den, der under buejagt har afgivet skud mod dåvildt, sikavildt eller kronvildt, skal, hvis der konstateres tegn på anskydning, og hvis vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer (fra solopgang til solnedgang) efter anskydningen, sørge for, at der med henblik på aflivning af vildtet tilkaldes en hundefører bemyndiget efter bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.

Krav til bue og pil

§ 6. Under buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt må der kun anvendes bue og pil, som opfylder de krav til anslagsenergi, vægt og udformning, der er angivet i bilag 1.

Indberetning

§ 7. Personer, som har afgivet skud til eller nedlagt et stykke dåvildt, sikavildt eller kronvildt, skal foretage indberetning digitalt herom til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal ske for hvert skud eller nedlagt stykke vildt og kan ske løbende i forsøgsperioden. Indberetningen skal dog senest ske:

1) Den 31. marts 2019 for perioden fra den 1. september 2018 til og med den 31. marts 2019.

2) Den 31. marts 2020 for perioden fra den 1. april 2019 til og med den 31. marts 2020.

3) Den 31. marts 2021 for perioden fra den 1. april 2020 til og med den 31. marts 2021.

Stk. 2. Indberetningen efter stk. 1, skal mindst indeholde følgende oplysninger:

1) Hvilken vildtart der er afgivet skud til eller nedlagt.

2) Hvilken buetype og piletype der er anvendt, og under hvilken jagtform skuddet er afgivet, eller vildtet er nedlagt.

3) Tidspunkt og stedangivelse for jagten.

4) Om der har været tilkaldt en legitimeret hundefører, jf. § 5.

5) En nærmere beskrivelse af det afgivne skud.

Stk. 3. Nærmere oplysninger om indberetningen vil fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Hundeførere, der har eftersøgt vildt omfattet af § 5, skal indberette eftersøgningen digitalt efter reglerne i bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.

Evaluering af forsøget

§ 8. Miljøstyrelsen skal med inddragelse af relevante interessenter senest 6 måneder efter, at forsøget er afsluttet, have gennemført en evaluering af de modtagne indberetninger, jf. § 7, og øvrige indhøstede erfaringer med reglerne i denne bekendtgørelse med henblik på stillingtagen til, om der er grundlag for buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt efter forsøgsperiodens udløb.

§ 9. Miljøstyrelsen iværksætter i løbet af forsøgsperioden kontrollerede forsøg med henblik på at opnå viden om effektiviteten af buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt. Miljøstyrelsen fastlægger det nærmere indhold af disse forsøg.

Tilsyn

§ 10. Miljøstyrelsen påser overholdelsen af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. lovens § 47.

Dispensation og klage

§ 11. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra indberetningsfristen i § 7, stk. 1.

§ 12. Miljøstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 13. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 4, § 5 og § 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1, i lov om jagt og vildtforvaltning, eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018 og ophører automatisk ved udløbet af den 31. august 2021, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. § 2, stk. 2.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. august 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Isabelle Navarro Vinten


Bilag 1

Krav til bue og pil, som må anvendes til forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt

1. Krav til buen og pilen¬Ved buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal anslagsenergien (Eo) være mindst 80 joule og pilevægten mindst 33 gram.

2. Krav til jagtodden (pilespidsen)¬Ved jagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal jagtodden være med fast spids, mindst 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.