Indkaldelse og referat, generalforsamling den 18. marts 2023

Svendborg Buejægere 2022
Indkaldelse og referat, ordinær generalforsamling

Lørdag d. 18. marts  2023  kl. 18.30
Svendborg Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg

Af hensyn til bestilling af mad skal der tilmeldes, hvis man ønsker at deltage i spisningen senest den 12. martsstochkendahl@hotmail.com eller i facebookgruppen.

Foreningen er vært ved spisning af gule ærter kl. 18:00.
Ordinær generalforsamling kl. 18.30
Foredrag om buejagt i Rocky Mountains DIY Solo efter den nordamerikanske elk – ca. kl. 19.30 – 21.30

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 4. Fremlæggelse af det af regnskabskontrollanten gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4. marts 2023.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Frederik Nielsen og Steffen Jensen.
Frederik ønsker genvalg.
Steffen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Niels Jensen.

8. Valg af suppleanter.
På valg er Niels Jensen.
Hvis Niels vælges som bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen: Richard Beck.

 1. Valg af en regnskabskontrolant og en regnskabskontrolantsuppleant.
  Jimmy Runge ønsker genvalg.

Med buejægerhilsen
Bestyrelsen

Referat:

1. Valg af dirigent: Jimmy Runge
2. Valg af referent: Frederik Nielsen
3. Formanden aflagde beretning.
4. Kassere ren gennem gik regnskab – Godkendt
Regnskabet er vedlagt
5. Ingen indkommende forslag
6. Samme kontingent sats
7. Valg af best. medlemmer
Frederik Nielsen (genvalgt)
Steffen Jensen genopstiller ikke Niels Jensen valgt ind
8. Valg af suppleant
Richard Bech
9. Valg af Regnskabskontrollant
Jimmy Runge (genvalgt)
10. Eventuelt
Ingen ting

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen konstituerede sig selv efter generalforsamlingen med følgende poster:
Morten – Formand
Jens – Næstformand
Frederik – Kasserer
Dan og Niels – Best. medlem