Referat fra generalforsamlingen 10. marts 2019

 

Formanden bød velkommen.

 

Pkt. 1  Valg af dirigent

Erik Larsen blev valgt

 

Pkt. 2  Formandens beretning

Starter med lidt statistik:

Pr 31. dec. 2018 var vi 111 medlemmer.

Der var solgt 47 skydekort til vores præmieskydninger.

30 kursister deltog på det obligatoriske buekursus i 2018 og 19 har deltaget i dette forår.

Der er blevet formidlet 59 jagter til medlemmerne, heraf 7 nyjægerjagter.

10 medlemmer har deltaget i vores kursus med David Hauge. Et rigtig godt kursus, hvor deltagerne får gennemgået hele opsætningen af buen samt gode råd om skydestilling mv. Vi forventer at gentage kurset i år igen.

Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder. På det ene havde vi inviteret Brian Lisborg for at få en snak/løsning på de uoverensstemmelser, der var i forbindelse med udstillingsmaterialet på udstillingen på OCC. Stemningen var fornuftig og Brian bøjede af på de ultimative krav, der var stillet fra FADB. Spændende hvad der sker til udstillingen i 2020. Resultater blev også, at vi fik refunderet udgifterne for 2018.

Vores udstyr har været luftet hos jagttegnsaspiranterne i to jagtforeninger – Familiedag ved Davinde Sø – Livsstilsmesse på Valdemar Slot – Markedsdag hos Jagt & Fritid – Hjemmeværnet – OCC og til SPIIS-festivalen i Eventyrhaven i Odense, her blev Odense Domkirke brugt som pilefang.

Banefolket har sat banen i sidste uge. Den er udvidet til 25 mål, der er opstillet jagtrelateret. Husk der er fællesskydning om tirsdagen. Ved reparationsdagen kunne vi konstatere, at banen bliver brugt rigtig flittigt. Det er 1. gang to stk. reparationskit ikke har været nok. Det gør det sjovt at arbejde med, når tingene bliver brugt så meget.

Vi havde et par arrangementer, der faldt sammen og besluttede derfor at indkøbe to nye buer, herudover er der bestilt en ny venstrehåndsbue.

Foreningen har givet tilskud til køb af klubjakker/veste. Det gentager vi i år.

Til Game Fair på Brahetrolleborg i august skal vi arrangere Forbundsmesterskabet i bueskydning for Jægerforbundet. Desuden skal vi alle tre dage give publikum mulighed for at prøve at skyde med bue i Jægerforbundets stand. Der forventes lige så mange gæster som til OCC

Bestyrelsen har besluttet at forny vores vedtægter som ikke har været på generalforsamling siden 1992. Intentionerne er bl.a. at flytte generalforsamlingen til april, så det er bedre vejr til skydningen. Hvis der opstår behov, vil vedtægterne indeholde en bemyndigelse til bestyrelsen til at hæve kontingentet med kr. 50. Desuden er der en del forpligtigelser overfor FADB som bliver udeladt, hvis vedtægterne vedtages.

Hjemmesiden trænger til en gennemgang. Det vil ske i nærmeste fremtid.

Fadb:

Lærebog er endelig blevet færdig. Den er en god og dækker rigtig godt.

Mht. Kim Parkings udstillingsudstyr har vi et ønske om, at hovedbestyrelsen ændrer deres beslutning om, at det skal anvendes for at de vil refundere udgifter til udstillinger. Det signalerer buejagten som en eksklusiv jagtform, hvor vi ønsker at vise jagten som mere jordnær. De skrappe regler blokerer helt for lokal kreativitet, som jeg mener er med til at gøre det frivillige arbejde sjovt.

Deres Facebook omhandler efterhånden kun kommentarer og billeder af Kim og hans udstyr. Et enkelt af hans indslag var ikke kommenteret positivt nok (jeg havde også kommenteret det) så kommentarfeltet blev slettet. Han er administrator for Facen.

De havde tilsyneladende glemt mig, da der blev indkaldt til formandsmødet før generalforsamlingen i Ribe. Man kan få den tanke at det er en konsekvens af uenigheden om udstillingen i OCC.

Det er fint de igen er begyndt at lægge referaterne af deres bestyrelsesmøder på deres hjemmeside, så vi ved lidt om, hvad der sker. Bl.a. kan det læses i deres sidste referat at beholdningen på dagen var kr. 685.000. Hvor ville der være dejligt, hvis disse kroner i højere grad havnede i lokalforeningerne, hvor det store arbejde med at promovere buejagten foregår.

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til de medlemmer, der altid er klar med en hjælpende hånd, når der er behov. En tak til bestyrelsen. En tak til Jan Aagger, som har valgt at stoppe som buelærer, han havde sit sidste kursus i går.

Steffen

 

Pkt. 3  Regnskab ved kassereren

Karsten fremlagde regnskabet, som viste et overskud på kr. 4900.

 

Pkt. 4  Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremlagt et forslag til nye vedtægter som var rundsendt med indkaldelsen. Formanden gennemgik forslaget, hvor de væsentlige ændringer var:

  • at flytte generalforsamlingen til april, så vejret til skydningen sikkert er bedre
  • at bemyndige bestyrelsen til at hæve kontingentet med kr, 50, hvis der viser sig et behov
  • at frigøre os for en del af forpligtigelserne overfor FADB.

Der var fremkommet et ændringsforslag til §9 afsnit 4 i udkastet: Udviser regnskabet overskud, overføres dette til FADB. Er der underskud dækkes dette af FADB. Forslaget blev stemt ned.

De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

 

Pkt. 5  Valg af bestyrelse

Morten Stochkendahl, Henrik Hansen og Steffen Jensen blev valgt.

Verner Jensen blev suppleant.

 

Pkt. 6  Valg af revisor

Søren Haastrup blev valgt.

 

Pkt. 7  Eventuelt

Henrik fremlagde tilbud til medlemmer, der var interesseret i klubjakke/vest. Foreningen giver et tilskud på kr. 100.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.