Referat 2013

Svendborg Buejægeres generalforsamling 10. marts 2013

Der var mødt 12 medlemmer

 

Pkt 1: Valg af dirigent.

Claus Ebbesen blev valgt som dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt 2: Beretning.

Først en hilsen fra Erik Larsen som pga en arbejdsulykke ikke kunne deltage

Vi var ved udgangen af 2012 70 medlemmer. En stigning på 6.

I årets løb er blevet solgt 41 skydekort til vor præmieskydninger samt 8 der har deltaget i og bestået den frivillige bueprøve. Blandt disse skydekort blev der traditionen tro trukket lod om 2 foreningsjagter. Disse blev vundet af Claus og Klaus

Årets klubmester blev Verner hårdt presset af Tingkær.

Arbejdsdagen blev aflyst pga vejret. Da der kun var småting der skulle ordnes, (lidt beskæring, tagrende samt lidt andet) blev der ikke indkaldt til en ny. Den jagt der normalt bliver udtrukket på dagen, blev overført til skydekortene.

Vi har haft Ole Cowboy og Karsten forbi for at fortælle om hver deres oplevelser på deres jagtrejser. De kan det med at opleve, og ikke mindst fortælle andre om deres oplevelser.

I årets løb har vi haft 24 aspiranter på kursus, nok det højeste antal vi har oplevet. Det er rigtig hyggelige kursusdage med stor tilfredshed hos kursisterne. Der blev tilbudt en nyjægerjagt for de deltagende kursister. 10 kursister meldte sig til denne.

Der blev lagt op til at fastsætte flere fælles skydedage, og evt vinterskydning, hvis der kunne findes passende lokale. Der opfordredes til at komme med nye tiltag.

Anders og Karsten havde igen i år arrangeret fællesjagter for foreningens medlemmer. Udover disse er der tilgået jagten på Trente Mølle. Denne administreres af Aske. På denne jagt er det muligt at købe hele og halve jagtdage.

På udstillingsfronten har vi deltaget på OCC, Naturens dag, Fjordens dag og Det Fynske Dyrskue som de største. Herudover har vi deltaget i forskellige arrangementer med forskellige jagtforeninger og en enkelt byfest. Det er rigtig spændende at deltage i disse arrangementer, og få lov at fortælle om ens store hobby.

Som noget nyt, har vi deltaget i et par Events, bl a hos Gorilla Park.

Som bekendt er bekendtgørelsen om Buejagt udgået, og erstattet med bekendtgørelserne om ”Jagttegn” og” ”Våben og ammunition der må bruges til jagt mv.” Dette er et skridt mod at ligestille buejagt med øvrige jagtformer. Den største ændring er indførelsen af forårsprøven.

Naturligvis også lidt om arbejdet i FADB. Jeg bruger rigtig meget tid med det, og beklager, at det nok går lidt ud over arbejdet i vores forening. Der er ikke planer om, at jeg skal sidde i FADB`s bestyrelse i en længere periode, men foreløbig er jeg valgt for et år mere, så må vi se hvad der så sker.

Det er et meget spændende arbejde, men også til tider frustrerende, især når beslutninger vedtaget på et møde, bliver forkastet på et efterfølgende møde. Det er altid bedst, når der er ”fodslag” i bestyrelsesarbejde.

FADB er kommet rigtig godt ”ud over scenekanten” mht udstillinger, demonstrationer og ikke mindst omtale i medierne rundt i landet. Især den nye hjemmeside er blevet populær med et besøgstal på 120 – 140 pr døgn.

Al den interesse har også resulteret i, at vi har udvidet fra 5 til 11 lokalforeninger. Denne udvidelse gør det meget lettere at komme i kontakt med offentligheden rundt i landet samt når der skal arrangeres udstillinger mv.

Der har været afholdt møder med Jægerforbundet, med det formål at undersøge muligheden for et nærmere samarbejde. I første omgang om ansøgningen at tilladelse til at skyde de store hjorte med bue. Denne ansøgning bliver sendt ved først givne lejlighed. Muligvis kan det komme på dagsordenen i Vildtforvaltningsrådet senere på året.

Møderne har også omhandlet et nærmere samarbejde om mange andre ting. Der drøftes bl a om der i Jægerforbundet skal indføres et Bueudvalg på lige fod med Riffeludvalget, men besat med vore medlemmer. Der er nok af muligheder for samarbejde. Vi er alle jægere, og har i store træk de samme interesser mht jagt.

Pkt. 3: Regnskab v/kasseren:

Underskud for 2012: 288 kr.

Beholdningen pr 31/12 2012 er 22083,43 kr.

Pga. gebyrer skal der flyttes bank fra Danske Bank. Det er endnu ikke bestemt hvilken bank det bliver til i stedet for.

Baneudvalget har ikke været så aktive. Der skal købes presenninger til at sætte over dyrene om vinteren. Der skal købes ekstra fangnet. Der skal bruges lidt flere penge for at der ikke akkumuleres for mange penge i beholdningen. Der efterlyses desuden idéer til vintertræningsfaciliteter.

Regnskabet er godkendt.

Pkt. 4: Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen:

Steffen Jensen genvalgt.

Claus Ebbesen vil helst ikke genvælges; Aske Jacobsen valgt til bestyrelsen i stedet for.

Verner valgt som suppleant.

Søren Rasch genvalgt

Pkt. 6: Valg af revisor:

Revisor Søren Haastrup genvalgt.

Pkt 7: Eventuelt.:

Verner: Ønsker en sms-kæde, til remindere, last minute afbud osv., Verner vil gerne stå for det.

SNS er i gang med Elmelund projektet/skovrejsning. Håber på der kan etableres en 3D skydebane derude.

Steffen: Generalforsamlingsskydning i Egebjerg 26-27/4 (Store Bededag). Mangler hjælpere og folk opfordres til at melde sig.

Aske: Jagten på Trente Mølle: Fortsætter igen næste år, datoer vil komme i bedre tid. Der vil også blive afholdt trykjagt.

Dirigenten takker for god ro og orden og formanden takkes for en god arbejdsindsats af alle fremmødte.

Referant: Søren Rasch