Referat 2009

Generalforsamling d. 15/3 2009!

1. Valg af dirigent. Jan, konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt uden bemærkninger.

 

3. Formandens beretning.

Medlemstilgangen i 2008 var på 12, så vi er nu 51 medlemmer. Sidst tildelte medlemsnummer er 220, vi startede med nr. 101 for 20 år siden så det må konstateres, at en del falder fra hen ad vejen.


På vores arbejdsdag i juni, blev 3 D skiverne renoveret så vi nu råder over 40 3 D dyr. Der blev etableret trappe fra terrassen ned i skoven. 50 fliser transporteret fra Rudkøbing så der nu er til belægning af den resterende del. Som vanligt sørgede John for at der var grillmad til alle. 


Vi har afholdt i alt 6 præmieskydninger, men deltagelsen kunne ønskes bedre. 7 mand prøvede kræfter med den frivillige bueprøve, 6 bestod. Vi har afholdt buejagtkursus for 11 aspiranter. Jan har deltaget i udvalget til revidering af buejagtkurserne, så vi er godt rustet til de kommende aspiranter. Lærebogen om buejagt i Danmark er blevet revideret, og foreligger nu i 3.die udgave. 


Kurset ” Vildttilberedning for buejægere” måtte desværre aflyses, da der kun var 5 tilmeldte.


Til vores foredragsaften var det “Ole Cowboy” der tog os med til Africa på buejagt efter Kafferbøffel og Sabelantilope. Det var en spændende oplevelse, og klubhuset var fyldt til bristepunktet.


Efterårets buejagter har været en stor succes som vanligt. Der blev afholdt 7 i alt på fynske og langelandske godser. Foruden vore egne medlemmer var der deltagelse fra København, Vejle og Give. Udbyttet blev 10 stk. råvildt og 4 fasaner. En enkelt gang blev der behov for schweisshund. Alle jagterne blev arrangeret og ledet af Anders og Karsten, tak for Jeres indsats.


På PR fronten har vi igen deltaget ved “Jagtens Dag” på Lærkedal i samarbejde med SN og Jægerforbundet. Vi har afholdt foredragsaften om buejagt for Tåsinge Jagtforening i Bjerreby forsamlingshus.


Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. Også en stor tak til de medlemmer, der har ydet en indsats for vores forening og for buejagten. Vi er to gamle, som har valgt at stoppe i bestyrelsen; John, som har været formand i 2 år og siddet i bestyrelsen i 18 år i alt. Selv har jeg været med i bestyrelsen i 20 år, heraf de 14 år som formand. Nu må det være tiden til fornyelse. 
John, jeg vil benytte lejligheden til at takke dig, personligt og på medlemmernes vegne, for det kæmpearbejde, du har udført for Svendborg Buejægere. Din afløser får noget at leve op til.
 Overbring også en stor tak til Grete for de mange gange, hun sørgede for, at vi blev overmætte i gule ærter ved vores generalforsamlinger.

Erik Larsen
Formand.

4. Regnskab. Årets overskud er 5.952,16 – rigtigt fint, så kassen er nu på 14.502,71. der undersøges stadig om en billigere bank. 32 medlemmer har betalt d.d. der er penge til nogle forbedringer på banen!

5. Indkomne forslag. Ingen forslag er indkommet!

6. Valg til bestyrelsen. På valg er: Erik, John, og Jan. Erik og John ønsker ikke genvalg. Steffen og Klaus Ebbesen blev valgt, Jan genvalgt! Supp. Leif genvalgt

7. Valg af revisor. Søren Haastrup blev genvalgt!

8. Eventuelt.

Carsten forslår at der nedsættes et baneudvalg – det laves i bestyrelsen!


Leif har lagt en web. adresse, hvor vi kan se, hvem der er medlemmer af FADB. Adressen er: www.foreningscentralen.dk (klik på logon) forenings id: DANSKBUE Adgangskode: BUEMEDLEM Kan sorteres efter postnr. medlemsnr. Navn osv. 


Efterårets jagter, Carsten og Anders opfordres til at forsætte deres store arbejde, det har været rigtig godt (også) sidste efterår.


Der er startet et forsøg på at lave et formelt samarbejde mellem DBSF og FADB! Hvilket kun kan være en fordel for begge parter, bl.a. vil vores sikkerhedszone blive nedsat til 140 meter, i stedet for 300 meter som dette er i dag, og så skal vi ikke have politiet til at godkende baner, men en dommer fra DBSF! 


Anders fortalte at Sverige regner med at få godkendt buejagt til efteråret.


Når du indberetter bueskudt vildt på nettet, vil pr. automatik modtage et skema som skal sendes retur (gælder rådyr)!
Således opfattet og noteret

Jan Aagger
På det efterfølgende konstituerende møde blev vi enige om, at Karsten fortsætter som kasserer, Jan som sekretær, Steffen blev formand og Jacob næstformand.