Referat 2015

Svendborg Buejægere

Referat generalforsamlingen 8. marts 2015

Formanden bød velkommen

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Erik Larsen blev valgt

 

Punkt 2: Formandens beretning

Der er ved årets udgang registreret 88 medlemmer samt 2 æresmedlemmer. En fremgang på 6 medlemmer.

25 kursister har deltaget på vore obligatoriske buekurser.

Nyhedsmeddelelser, kontingentopkrævning mv. foregår pr. mail. Det er derfor vigtigt, at medlemmer husker at give besked, når mailadressen ændres.

Årets arrangementer på anlægget udover generalforsamlingen har været præmieskydninger, frivillig bueprøve samt 2 arbejdsdage. Præmieskydningerne har været lidt tyndt besat, enkelte pga. dårligt vejr. Der var god tilslutning til arbejdsdagene. Vinterens storme havde givet en del oprydning. Opfordring til lidt større tilslutning til fællesskydningerne.

Konceptet med at banen må bruges, når man har lyst, virker rigtigt godt. Der er mange, der kommer og træner. Det er for mig vigtigt, at foreningen giver disse træningsmuligheder.

Udstillingsdelen har givet travlhed i den forgangne sæson. En del af dem har været i samarbejde med Jægerforbundet. Vi har bl.a. været i 2 jagtforeninger, familiedag ved Davindesøerne, Vikingedag i Kerteminde, Fjordens dag, Det fynske dyrskue, OCC, 2 jagtforretninger mv. Det har naturligvis betydet, at der har været trukket på mange hjælpere. Især OCC, som faldt sammen med FADB´s årsmøde, hvor jeg som medlem af bestyrelsen skulle deltage en del. Anders var tovholder på udstillingen og fik en rigtig flot stand op at stå. Stor tak til alle, der gav en hånd. Der er herligt at møde den velvilje blandt medlemmerne.

Endvidere har vi deltaget i events hos Gorilla Park samt haft Rotary logen på besøg på anlægget.

Foreløbig er følgende arrangementer i støbeskeen for 2016: Udstilling hos Odense Jagt & Fritid, Dyrskuet, Livsstilsmessen på Valdemars Slot og ikke mindst et trimningskursus for interesserede medlemmer. Invitation til kurset vil blive rundsendt pr mail, når det bliver datosat.

Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende. Der kunne måske godt bruges flere indlæg fra medlemmerne. Webmasteren sidder klar.

Der har været afholdt 4 foreningsjagter samt et antal jagter på Trente Mølle. Tak til Anders, Karsten og Aske for indsatsen. Endvidere har der været afholdt en aspirantjagt hos Glorup Buejagt, hvor årets kursister har haft mulighed for at deltage.

Ændringerne i Bekendtgørelse om jagttegn blev gennemgået. Det omhandlede især tvungen indberetning af vildtudbytte, en væsentlig forhøjelse af vort prøvegebyr samt en ny prøveskive.

Den nye portal Mitjagttegn har nu overstået startproblemerne. Mit indtryk er, at den fungerer, som den skal.

Der er intet nyt om buejagt på de 5 store samt regulering med bue. Sagen behandles i et politisk udvalg i Jægerforbundet, hvor FADB er repræsenteret.

FADB’s årsmøde/generalforsamling er i år placeret i Ribe. Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at deltage, da det er super hyggeligt. Samtidig vil jeg gerne opfordre til at indsende materiale til Buejægeren. Det er et stort arbejde for redaktøren at samle materiale. Jeg udtræder af FADB’s bestyrelse ved denne generalforsamling, men har tilbudt at stå til disposition med enkelte opgaver.

Bueudvalget i DJ har nu været samlet en del gange. Der har været den del startproblemer, bl.a. med PR-materiale. Det føles som om, der går unødvendig lang tid mellem beslutninger bliver taget, og til de bliver ført ud i livet. Der blev i året afholdt det første Forbundsmesterskab. Det blev afholdt med nogle, for buejagten, forfærdelige regler, som på grund af tidspresset ikke var godkendt i udvalget. Der er nu udarbejdet et nyt sæt regler for fremtidige skydninger. Mht. kredsarrangementer er der stadig divergerende opfattelser af, hvilken kasse der skal betale udgifterne til disse.

Jeg skal som buekoordinator på Fyn arrangere en udtagelsesskydning til Forbundsmesterskabet. Det er besluttet, at det som en forsøgsordning i 2015 kan arrangeres som en åben skydning, dvs. man behøver ikke at være medlem af DJ. Tanken er, at det afholdes sammen med vor annoncerede præmieskydning 9. maj. Hvis der en nogen, der kender til et egnet areal til dette, kan det være spændende at flytte bane ”ud i landet” til dette arrangement. Så meld endelig ind.

Under debatten blev der givet udtrykt stor utilfredshed med prøvegebyrets størrelse fremover. Det hæves fra 205 til 540 kr. fra og med efterårsprøven. Det blev oplyst, at det er lovbefæstet, at udgifterne til prøverne skal være udgiftsneutrale for Naturstyrelsen. Der var naturligvis stor undren over denne store stigning på 163 %. Endvidere blev det oplyst, at FADB tager initiativ til at få afholdelse af prøverne overørt til FADB/DJ som riffelprøverne er.

Der var også stor undren over, at der endnu ikke er givet tilladelse til bueskydning af de store hjorte samt reguleringsjagt med bue.

Beretningen godkendt.

 

Punkt 3: Regnskab v/kassereren

Karsten fremlagde regnskab med et fornuftigt overskud. Det blev oplyst, at næste regnskab vil indeholde en elregning for 2 år samt indkøb af en varmeveksler.

Regnskabet godkendt.

 

Punkt 4: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Punkt 5: Valg til bestyrelsen

Der var genvalg til Steffen Jensen, Aske Jacobsen og Søren Nyhuus Rasch.

Henrik H. Hansen blev genvalgt som suppleant.

 

Punkt 6:  Valg af revisor

Søren Haastrup blev genvalgt.

 

Punkt 7: Eventuelt

Steffen fortalte om Glorup Buejagt og redegjorde for mulighederne for, at foreningens medlemmer kan deltage i nogle af jagterne. Der vil blive rundsendt nærmere på maillisten, når tiden nærmer sig.

 

Således refereret af Steffen