Referat fra generalforsamlingen 30. maj 2021

 

Afholdt på terrassen ved klubhuset

Formanden bød velkommen

Pkt. 1: Valg af dirigent

Erik Larsen blev valgt som dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Medlemstallet ligger meget stabilt med 100 ved årets udgang.

Der har været 44 aspiranter på vores obligatoriske buekurser i 2020.

Udstillinger ud af huset har ikke været muligt pga Covid-19. Der var ellers planlagt 3 stk. 3-dages samt 2 stk. 1-dags udstillinger.

Vi fik dog gennemført vort klubmesterskab, som Martin vandt i år.

Hvis restriktionerne tillader det, vil Game Fair på Brahetrolleborg blive afholdt første weekend i august. Her skal DJ`s forbundsmesterskab afvikles. Mon ikke vi skal bemande skydestanden på udstillingspladsen.

Her i foråret fik vi afviklet vores obligatoriske kurser på en lidt anden måde end sædvanligt. Morten gennemgik den teoretiske del virtuelt, hvor aspiranterne opholdt sig i egne hjem om formiddagen. Om eftermiddagen samledes de til den praktiske. Der deltog 36 aspiranter.

Som bekendt er der gang i forhandlinger mellem DJ og FADB om en mulig fusion. Der er nogle punkter der endnu mangler at blive konkretiseret. Når fusionsudvalget har belyst de sidste ting, vil vores medlemmer blive indkaldt, så vi kan beslutte hvad vi vil.

Pkt. 3: Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt

Pkt. 4: Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag.

Pkt. 5: Valg af bestyrelse

Henrik, Morten og Steffen blev genvalgt samt Verner genvalgt som suppleant.

Pkt. 6: Valg af regnskabskontrollant

Frederik blev genvalgt

Pkt. 7: Eventuelt

Ingen indlæg

Referent: Steffen