Indkaldelser og referater til møder den 8. marts 2022

Svendborg, 7. februar 2022

Her kan du hente:

Bestyrelsesmøde den 8. marts

Referat fra den ordinære generalforsamling

Første ekstraordinære generalforsamling, 8. marts

Nedenfor ses indkaldelserne:

Bemærk: Nedenfor ses  indkaldelserne  til to på hinanden følgende generalforsamlinger:

Svendborg Buejægere (FADB)

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17:30

Af hensyn til lokalestørrelse skal der tilmeldes senest 1. marts

Tilmelding: stochkendahl@hotmail.com

 

De tilmeldte vil få besked om mødested via mail

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Godkendelse af regnskab

Pkt. 4: Indkomne forslag

Er der forslag der ønskes behandlet på mødet, skal de indsendes skriftligt til formanden senest 22. februar

Pkt. 5: Valg af bestyrelse

På valg er Dan Hansen og Karsten Jensen

Begge modtager genvalg

Pkt. 6: Valg af regnskabskontrollant

Frederik Nielsen modtager genvalg

Pkt. 7: Eventuelt

Med venlig buejægerhilsen

Bestyrelsen

I år vil der ikke være spisning efter generalforsamlingen. Efter den ordinære generalforsamling er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Svendborg Buejægere (FADB)

Første ekstraordinære generalforsamling

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 18:30

Af hensyn til lokalestørrelse skal der tilmeldes senest 1. marts

Tilmelding: stochkendahl@hotmail.com

De tilmeldte vil få besked om mødested via mail

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Valg af referent

Pkt. 3: Opløsning af Svendborg Buejægere (afstemning)

Den 19. december blev rundsendt informationsbrev om opløsning af Svendborg Buejægere og denne ekstraordinære generalforsamling er første led i processen. Dette foregår i forlængelse af et flerårigt arbejde med at Svendborg Buejægere skifter forbund. Den nye forening er dannet ved stiftende generalforsamling den 1. februar.

For at forsamlingen er beslutningsdygtig til at opløse foreningen skal 2/3 af medlemmerne være til stede. I modsat fald indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Denne forsamling vil så være beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Med venlig buejægerhilsen

Bestyrelsen

Der vil ikke være spisning efter den ekstraordinære generalforsamling. Vi forventer ikke stort nok fremmøde til at være beslutningsdygtige ift. vedtægterne § 12 og der skal formelig indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling efter mødet.