Forslag, vedtægtsændringer 2019

 

Vedtægter

For

Svendborg Buejægere

Lokalforening under Foreningen af Danske Buejægere

 • 1 Adresse og formål

Foreningen har adresse hos formanden og har til formål at

 • fremme buejagten
 • sørge for træningsforhold for medlemmerne
 • arrangere buejagter
 • uddanne nye buejægere
 • 2 Medlemskab

Enhver jagttegnsberettiget kan optages som medlem, efter godkendelse af bestyrelsen.

Der kan optages aspiranter til jagttegnsprøven.

Foreningen er ikke ansvarlig for medlemmers forhold til landsforeningen.

 • 3 Æresmedlemmer

Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 • 4 Ophør af medlemskab

Udmeldelse af foreningen kan ske ved udgangen af kalenderåret, og skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 31. december.

Ved manglende kontingentbetaling slettes medlemskabet senest 1. april iht. §8.

 • 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelser udsendes på mail og opslås på hjemmesiden.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 15. april efter forudgående skriftlig indkaldelse med 2 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 15. marts.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent

2 Beretning

3 Regnskab

4 Indkomne forslag

5 Valg af bestyrelse

6 Valg af revisor

7 Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Generalforsamlingen skal indkaldes senest 2 uger efter anmodningen, og med 2 ugers varsel.

På ordinære generalforsamlinger vedtages forslagene med almindeligt flertal, undtagen vedtægtsændringer som kræver flertal på 2/3.

På ekstraordinære generalforsamlinger kræver 2/3 dels flertal for vedtagelse. Er der flertal for forslaget men ikke 2/3 dels flertal, kan generalforsamlingen bestemme, at der skal indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, inden for 3 uger, hvor pågældende forsalg kan vedtages med almindeligt flertal. Dette gælder dog ikke ved forslag om opløsning af foreningen.

 • 6 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og består af 5 medlemmer:

Formand

Næstformand

Sekretær/kasserer

2 bestyrelsesmedlemmer

1 suppleant

der tiltræder deres poster på bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Valg sker for en 2-årig periode. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige 3. Suppleant og kritisk revisor vælges for 1 år. Hvis der sker varige forfald af de valgte medlemmer, kan bestyrelsen supplere med en fra medlemslisten frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 7 Bestyrelsens opgaver
 • at leder foreningen og skal i alle forhold repræsenterer foreningen og handle i dens navn
 • at holde møder og fører protokol, som monteres på hjemmesiden
 • at føre de nødvendige regnskaber
 • er beslutningsdygtig hvis et flertal af dens medlemmer er tilstede
 • kan meddele bankprokura til et/flere bestyrelsesmedlemmer
 • at besvare henvendelser fra Landsforeningen
 • har ret til at ekskludere et medlem af foreningen. Eksklusionen skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling indenfor en måned til endelig afgørelse. Afstemningen skal ske skriftlig
 • at meddele bank og CVR-registeret ændringer i bestyrelsens sammensætning
 • 8 Foreningens økonomi

Regnskabet følger kalenderåret.

Medlemmer betaler til foreningen et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Dog kan bestyrelsen hæve kontingentet med kr. 50, hvis der opstår behov.

Det årlige kontingent, som betales forud, forfalder 1. januar og skal være indbetalt senest 1. marts. Kontingentrestance efter denne dato, betragtes som udmeldelse. Bestyrelsen kan udsende rykkerskrivelse til restanter før endelig sletning. Eventuelle rykkere skal udsendes med betalingsfrist i marts, således en evt. sletning er foretaget senest 1. april.

 • 9 Foreningens opløsning

Fremsendes forslag om foreningens opløsning, indkalder bestyrelsen senest 2 uger efter og med 2 ugers varsel til ekstraordinær generalforsamling, med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er mødt. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny senest 2 uger efter og med 2 ugers varsel. På denne kan opløsningen vedtages når mindst 2/3 stemmer for, uanset antallet af fremmødte.

Vedtages opløsningen træder bestyrelsen tilbage, og generalforsamlingen vælger 3 likvidatorer, der sørger for foreningens gæld afvikles, og fremlægger regnskab på en afsluttende generalforsamling.

Udviser regnskabet overskud, overføres dette til FADB. Er der underskud dækkes dette af den opløste forenings medlemmer.

Generalforsamlingens beslutning meddeles landsforeningen med kopi af referat.

 • 12 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft straks.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling 1987/1989/1990/1992/2019