Nuværende vedtægter pr. februar 2019

Vedtægter

Love for

SVENDBORG BUEJÆGERE

Lokalforening under Foreningen af Danske Buejægere

 • 1 Stiftelse
  1.1 En lokalforening stiftes af landsformanden eller dennes stedfortræder med hovedbestyrelsens godkendelse og efter de for landsforeningen til enhver tid gældende love.
  1.2 Forslag til stiftelse meddeles landsformanden, der gennem meddelelser til hovedbestyrelsen og lokalforeningerne bekendtgør forslaget.
  1.3 Der bør ved stiftelsen af en ny lokalforening optages mindst 10 medlemmer.
 • 2 Medlemskab
  2.1 Enhver jagttegnsberettiget kan optages som medlem, når det forventes, at denne kan efterleve FADB`s formål
  2.2 Ved optagelsen indmelder man sig samtidig i landsforeningen (FADB) med de der hørende rettigheder og pligter. Lokalforeningen foretager tilmelding til FADB, og er i øvrigt ikke ansvarlig for medlemmers forhold til landsforeningen.
  2.3 Et medlem kan samtidig være medlem at mere end én lokalforening.
  2.4 Formanden for lokalforeningen er ansvarlig for, at hovedbestyrelsen skriftligt bliver underrettet om optagelse af nye medlemmer, senest 14 dage efter optagelsen.
  2.5 Lokalforeningen kan optage aspiranter til jagttegnsprøven som lokalforeningsmedlemmer i ét år, uden disse er medlemmer af FADB.
 • 3 Æresmedlemmer
  3.1 Se vedtægter for landsforeningens § 3.
 • 4 Ophør af medlemskab
  4.1 Regulær udmeldelse af lokalforeningen kan kun ske ved udgangen af et regnskabsår(kalenderår),og skal ske skriftligt til lokalforeningens sekretariat inden 31. december.
 • 5 Generalforsamling
  5.1 Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed.
  5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 15. marts efter forudgående skriftlig indkaldelse med 2 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden, dog inden generalforsamlingen i landsforeningen.
  5.3 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
  1 Valg af dirigent
  2 Beretning
  3 Regnskab
  4 Indkomne forslag
  5 Valg af bestyrelse
  6 Valg af revisor
  7 Eventuelt
  5.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når
  mindst 25% af medlemmerne fremsætter anmodning herom.
  5.4 På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, som er lovligt indkaldt,
  træffes alle beslutninger efter samme regler som for love for landsforeningens § 7 (almindelige forslag) og § 12 (lovændringer).
 • 6 Valg af bestyrelse mv
  6.1 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og består af 3, evt 5 medlemmer:
  1. Formand
  2. Næstformand
  3. Sekretær/kasserer
  4. Evt 2 bestyrelsesmedlemmer
  5. Suppleant
  Der tiltræder deres poster på bestyrelsesmøde, afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  6.2 Valget sker for en 2 årig periode. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, på
  ulige 1 (evt 3). Suppleanten vælges for 1 år.
  6.3 For lokalforeninger finder foranstående regler om valgbarhed og valgperiode først
  anvendelse efter forløbet af ét år fra stiftelsen.
 • 7 Bestyrelsens opgaver mv
  7.1.1 Bestyrelsen leder lokalforeningen i overensstemmelse med FADB`s love og hovedbestyrelsens direktiver. Den skal i alle forhold repræsentere lokalforeningen og handle i dens navn.
  7.1.2 Bestyrelsen har pligt til at holde jævnlige møder og til at føre protokol.
  7.1.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt et flertal af dens medlemmer er tilstede.

7.2.1 Lokalforeningen tegnes af bestyrelsen.
7.2.2 Bestyrelsen kan meddele bank/giroprokura til et/flere bestyrelsesmedlemmer.

7.3 Bestyrelsen påser:
7.3.1 at de af hovedbestyrelsen fremsendte forespørgsler besvares uden unødig ophold
7.3.2 at der føres de nødvendige regnskaber
7.3.3 at alle optagelser, adresseændringer og udmeldelser meddeles hovedbestyrelsen.
7.3.4 Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem af foreningen, men eksklusionen skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling indenfor en måned til endelig afgørelse. Afstemningen sker skriftlig, og for eksklusionen fordres der ¾ dels majoritet af de afgivne stemmer.

 • 8 Medlemmers forhold
  8.1 Medlemmer bør påtage sig de erhverv, der måtte blive dem pålagt, såfremt ikke
  tvingende grunde er til hinder herfor.
  8.2 Ethvert medlem har ved personligt fremmøde til bestyrelsen adgang til at gennemse
  Lokalforeningens protokol og regnskab.
  8.3 Ethvert medlem kan invitere en gæst til ethvert ordinært åbent møde.
 • 9 Lokalforeningens møder
  9.1 Lokalforeningen kan afholde møder, når medlemmerne mener det påkrævet.
  9.2 Referat fra møderne fremsendes senest 14 dage efter mødet til lokalforeningens medlemmer samt til hovedbestyrelsen.
 • 10 Lokalforeningens økonomi
  10.1 medlemmerne betaler til lokalforeningen et kontingent, hvis størrelse fastsættes på
  den ordinære generalforsamling. Herudover betaler det enkelte medlem selv kontingentet til landsforeningen, Foreningen af Danske Buejægere.
  10.2 Det årlige kontingent, som betales forud, forfalder 1. januar og skal være indbetalt
  Senest 5. marts.
  Kontingentrestance efter denne dato betragtes som udmeldelse.
  Genoptagelse i lokalforeningen kan kun ske ved fornyet indmeldelses mod betaling af det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr
  Bestyrelsen kan, hvis det skønnes formålstjenligt, udsende rykkerskrivelse til restanter før endelig sletning af medlemskabet.
  10.3 Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret.
 • 11 Lovændringer mv
  11.1 ”Love for lokalforeninger under Foreningen af Danske Buejægere” er det
  ufravigelige grundlag for lokalforeningens love og kan kun ændres efter reglerne fastsat i love for landsforeningen FADB § 12.
  11.2 Lokalforeninger kan selvstændigt vedtage tilføjelser til nævnte lovkompleks, idet
  dog ingen tilføjelse må stride mod ånden i FADB`s love eller i ”Love for lokalforeninger under FADB”.
  11.3 Tilføjelser til lokalforeningens love sker efter samme regler og tidsfrister, som
  ændringer af landsforeningens love, dog skal forslag indsendes til lokalforeningens bestyrelse, som senest 2 uger før lokalforeningens generalforsamling sender forslaget til medlemmerne, samt til hovedbestyrelsen.
  11.4 Umiddelbart efter vedtagelsen af sådan en ændring, skal hovedbestyrelsen af FADB
  have skriftlig underretning.
 • 12 Lokalforeningens ophør
  12.1 Fremsendes forslag om lokalforeningens opløsning og foreligger hovedbestyrelsens
  samtykke hertil, indkalder bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til ekstraordinær generalforsamling med lokalforeningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen.
  12.2 Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af
  lokalforeningens medlemmer er mødt, og opløsning kan kun besluttes såfremt ¾ af de mødte stemmer derfor.
  12.3 Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny med
  mindst 3 ugers varsel. På denne kan opløsningen besluttes uanset fremmødet såfremt ¾ af de mødte stemmer derfor.
  12.4 Vedtages lokalforeningens opløsning, træder bestyrelsen straks tilbage, og den
  ekstraordinær generalforsamling vælger blandt medlemmerne tre likvidatorer, der sørger for lokalforeningens eventuelle gæld afvikles og fremlægger regnskab på en afsluttende generalforsamling.
  12.5 Udviser regnskabet overskud, overføres dette til FADB. Udviser regnskabet
  underskud, dækkes dette af den opløste forenings medlemmer.
  12.6 Generalforsamlingens beslutning meddeles hovedbestyrelsen med udskrift af
  protokollen.
  12.7 Efter opløsning af en lokalforening er dens tidligere medlemmer uberettiget til at
  benytte lokalforeningens navn og eventuelle emblem eller lignende, og alle FADB effekter skal uden refusion tilbageleveres til FADB.
  12.8 Medlemmer kan overflyttes til en anden lokalforening under landsforeningen.
 • 12 Ikrafttræden

Lovene træder i kraft straks.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 1983/1989/1990/1992